Historia Surahammars GK

Mossfallets golfbana är en småkuperad skogs- och parkbana invigd 1990 och ritad av Sune Linde. Banan har sex dammar och ett genomgående vattendrag, Mossfallsbäcken. Bäcken mynnar i väster i Magsjön, en vidgning av Kolbäcksån. Banan ligger på båda sidor av Väg 66 mellan Västerås och Fagersta/Ludvika.

På och i anslutning till banan fanns förr ett antal torp med jordbruk för självförsörjning. Två finns kvar: Mossfallet väster om järnvägen och Täkten i öster.

Kring Mossfallsbäcken sträckte sig ett brett bälte av sankmark. Kommunens fritidsområde Lindmuren, med motionsslingor och på vintern skidspår, börjar vid övningsfältet.

Hålens namn bygger på den historia som så att säga finns ”nergrävd” i banan. Dateringen bygger på uppgifter som fanns framme i maj 1994.

Vid övningsfältet låg Lindmuren (1731), ”Lindan vid myren”. Linda= mark som de första tre åren såddes med säd och sedan fick växa igen till betesmark för att senare odlas upp igen. -muren ett gammalt ord för myren. Grunderna efter torpet finns kvar vid övre delen av fältet.

MOSSFALLETS GOLFBANA – KORT HISTORIK

Årtal                      Information

88-09-21                Klubbens interimsstyrelse bildas. Domänverket ger ett positivt svar på frågan om markarrendet

88-10-13                Golfklubben bildas

88-12-23                Klubben blir antagen som medlem i Svenska Golfförbundet

89-04-12                Klubbens hittills viktigaste dag -FÖRSTA SPADTAGET

89-05-20                Greenkeeper anställs

89-05-21                Rangen öppnar

90-03-05                Klubbadministratör anställs

90-07-01                Golfbanan invigs av Harald Ståhlberg, Svenska Golfförbundet

91-05-15                Invigning av klubbhuset