Kallelse till Årsmöte 29/2 2024

Alla medlemmar i Surahammars Golfklubb kallas till Årsmöte den 29:e februari kl 18:00 i Folkets Hus, Surahammar.

Föredragningslista, verksamhetsberättelse, valberedningens förslag, styrelsens förslag, inkommen motion kommer att läggas upp på klubbens hemsida senast en vecka före mötet.
Efter mötesförhandlingar och fika blir det Medlemsmöte.

Föredragningslista vid Årsmöte med Surahammars Golfklubb
1) Mötet öppnas
2) Fastställande av röstlängd för mötet.
3) Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4) Val av två protokollsjusterare och rösträknare.
5) Fråga om medlemmarna har kallats till mötet på rätt sätt och i rätt tid.
6) Fastställande av föredragningslista.
7) Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning och årsbokslut för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
8) Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
9) Fastställande av resultat- och balansräkning samt överföring av överskott/underskott i ny räkning.
10) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
11) Fastställande av medlemsavgifter, spelavgifter och övriga avgifter för det aktuella verksamhetsåret.
12) Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomiskt plan för det aktuella verksamhets- och räkenskapsåret.
13) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
14) Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter och suppleanter. Min 5 max 7 ledamöter (utöver ordförande) och min 1 max 3 suppleanter.
15) Föredragning av valberedningens förslag till styrelse, suppleanter, revisorer och valberedning samt nominering av andra kandidater.
16) Val av (a) klubbens ordförande för en tid av ett (1) år; (b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år; (c) en (1) revisor jämte en (1) suppleant för en tid av ett (1) år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; (d) Minst 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en ska utses till ordförande samt en utses av styrelsen av en inom styrelsen;
17) Övriga frågor, information, frågestund och allmän diskussion.
18) Mötet avslutas