Motioner till årsmötet

Till årsmötet har inkommit två motioner, som ställts av styrelsen:

 1. Förslag på ändring i klubbens stadgar §24 Revision, tredje stycket.
  Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före årsmötet.
  Vi förslår en ändring till tre veckor, eftersom det är mycket svårt att ha bokslutet klart så snart på det nya året.

 2. Förslag på ändring i klubbens stadgar §25 Sammansättning, första stycket.
  Styrelsen består av ordförande och 6 ledamöter samt 3 suppleanter.
  Vi föreslår ny skrivning som innebär att vi anpassar oss till Svenska Golfförbundets rekommendationer för stadgar för golfklubbar.
  Styrelsen ska bestå av: en ordförande, minimum 4 och maximum 6 ledamöter samt minst 1 och maximum 3 suppleanter som väljs i turordning.